Kênh Đồng Nai 2 Online - Xem Đồng Nai 2 Trực Tuyến

Nếu bị giật hay không xem được chọn server khác đây nhé!


Kênh Đồng Nai 2

Kênh Đồng Nai 2 Được thành lập ngày 19/11/1976, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai là cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền địa phương và là diễn đàn công dân trong tỉnh Đồng Nai. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Đài PT-TH Đồng Nai đã khắc phục những khó khăn, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài PT-TH Đồng Nai đã tổ chức tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, những sự kiện trọng đại trong và ngoài nước; tuyên truyền và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội… qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự cường dân tộc, niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức thi đua thực hiện có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Facebook comment

Like, Share và Bấm G+ Để Xem Tivi Nhanh Hơn :

Facebook comment

[Tắt]
27/5/2017-mkt.asia88@gmail.com
[Tắt]